Δεοντολογία

Δεοντολογία

1. Όλοι οι πελάτες – ασθενείς πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

2. Οι διαιτολόγοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους πελάτες – ασθενείς για τις πιθανές μεθόδους θεραπείας και για την αποτελεσματικότητα τους καθώς και για όλες τις πιθανές συνέπειες που θα έχουν αυτές πάνω τους τόσο από πλευράς αισθητικής όσο και από πλευράς υγείας.

3. Οι διαιτολόγοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν με ιδιαίτερη έμφαση τους υπέρβαρους πελάτες τους ότι η απότομη και ραγδαία απώλεια βάρους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

4. Οι διαιτολόγοι είναι πάντα υποχρεωμένοι από την αρχή της θεραπείας να ενημερώνουν τους πελάτες – ασθενείς για το αναμενόμενο κόστος και την χρονική διάρκεια της θεραπείας.

5. Οι διαιτολόγοι πρέπει πάντα να γνωστοποιούν στους πελάτες – ασθενείς τους πραγματικούς τίτλους σπουδών τους. Επίσης πρέπει να δηλώνουν την ακριβή και αληθινή επιστημονική τους ιδιότητα που πηγάζει από το ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ. Βασικά Πτυχία Σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση επαγγέλματος του Διαιτολόγου, χορηγούνται μόνο από τα παρακάτω ιδρύματα:

– Χαροκόπειo Πανεπιστήμιο (Διατροφής Διαιτολογίας).

– Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

– Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας Α. Τ. Ε.Ι. Κρήτης (Σητεία).

– Χαροκόπειος Σχολή Οικιακής Οικονομίας (ΧΑΣΟΟ).

– Αναγνωρισμένα ισότιμα πτυχία αλλοδαπής.

6. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων δεν αποτελούν από μόνα τους αποδεικτικά στοιχεία επιστημονικής ιδιότητας διαιτολόγου. Οι πρωτότυποι τίτλοι (ή μεταφράσεις τους) σπουδών πρέπει πάντα να βρίσκονται σε εμφανές σημείο.

7. Οι διαιτολόγοι πρέπει πάντα να υπογράφουν και να σφραγίζουν με σφραγίδα που να δηλώνει τον τίτλο και την σχολή προέλευσης κάθε συμβουλευτικού κειμένου που δίνουν. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμα και όταν ο διαιτολόγος εργάζεται για λογαριασμό οποιαδήποτε εμπορικής επιχείρησης. Κείμενο χωρίς υπογραφή δεν θεωρείται έγκυρο.

8. Οι διαιτολόγοι δεν πρέπει να προτείνουν ή να χορηγούν ή να συναινούν στην χρησιμοποίηση προϊόντων, σκευασμάτων, μεθόδων, συσκευών που δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι θα ωφελήσουν τον πελάτη – ασθενή. Επίσης προϊόντα, σκευάσματα, μέθοδοι και συνταγές δεν πρέπει να προτείνονται αν δεν συντρέχουν σαφώς ξεκαθαρισμένοι ιατρικοί λόγοι.

9. Οι διαιτολόγοι πρέπει πάντα να ενημερώνουν τους υπέρβαρους πελάτες – ασθενείς ότι ο μοναδικός τρόπος επίτευξης απώλειας σωματικού λίπους είναι μέσα από την ισορροπημένη διατροφή και την αύξηση φυσικής δραστηριότητας.

10. Οι διαιτολόγοι πρέπει να δίνουν προσωπικά ατομικά διαιτολόγια, βασισμένα στις προσωπικές ατομικές απαιτήσεις του κάθε ενός πελάτη – ασθενή.

Οι διαιτολόγοι πρέπει πάντα να ανακοινώνουν τους παραπάνω κανόνες δεοντολογίας στους πελάτες – ασθενείς.

Οι παραπάνω Κανόνες Δεοντολογίας πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένοι δίπλα στους βασικούς τίτλους σπουδών και να δίνονται υπό την μορφή εντύπου στην πρώτη συνάντηση – επαφή με τους πελάτες – ασθενείς.

Το παραπάνω κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.